การรับประกันสินค้า

Limited Commercial Warranty

เอกสารการรับประกัน

บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ SCi Wood ขอรับประกันสินค้าให้แก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลา 10 ปี มูลค่าการรับประกันลดลงปีละ 10%  นับจากวันที่ ผู้ซื้อได้มีการซื้อผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทฯ ไปโดยดูจากวันที่ในใบรับสินค้า ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การใช้งานในลักษณะปกติเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ SCi Wood จะอยู่ในสภาพดี สำหรับการใช้งานปราศจากเสี้ยนไม้ ปริแยก ผุพัง หรือโครงสร้างของผลิตภัณฑ์มีการ ถูกทำลายโดยปลวก การรับประกันในที่นี้จะครอบคลุม ในกรณีที่การใช้ผลิตภัณฑ์ SCi Wood ตามที่ทางบริษัทฯ ได้แนะนำไว้เท่านั้น

ความรับผิดชอบของทางบริษัท ไอดีเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การรับประกันนี้จำกัดอยู่ที่การเกิดข้อบกพร่อง อันเนื่องมาจากตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดยทาง บริษัทฯ รับผิดชอบค่าผลิตภัณฑ์ตามมูลค่าที่คงเหลือตามระยะเวลาในใบรับประกัน ซึ่งลดลงปีละ 10% แต่จะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่จะดกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ค่าติดตั้ง ค่ารื้อถอน ค่าขนส่ง ภาษี หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องของตัวผลิตภัณฑ์ ถ้าเกิดข้อบกพร่องในระยะเวลาที่ได้มีการรับประกัน ผู้ซื้อจะต้องแจ้ง ให้กับบริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณอักษร

โดยจะต้องมีตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของทางบริษัทฯ เป็นผู้ยืนยันข้อบกพร่องดังกล่าว การเรียกร้อง ค่าเสียหายภายใต้การรับประกันนี้ ผู้ซื้อจะต้องส่งหลักฐานการสั่งซื้อ รูปภาพของผลิตภัณฑ์ ที่มีข้อบกพร่องพร้อมทั้งรายละเอียดมาที่ ฝ่ายบริการหลังการขาย SCi Care

บริษัท ไอดีเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อกรณีใดๆ ในรายการดังต่อไปนี้

    1) การติดตั้งผลิตภัณฑ์ SCi Wood อย่างผิดวิธี และหรือการฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งานจากทางบริษัทฯ
    2) การใช้ผลิตภัณฑ์ SCi Wood ในงานที่ทางบริษัทไม่ได้แนะนำหรือผิดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ
    3) การเคลื่อนที่ การเปลี่ยนสภาพ การพังทลาย หรือฐานรากของพื้นดินหรือโครงสร้างที่ใช้สำหรับรองรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ SCi Wood
    4) ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติ (เช่น น้ำท่วม พาย แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า คลื่น สีนามิ ฯลฯ) , สภาวะสิ่งแวดล้อม (เช่น มลพิษทางอากาศ ดินที่ร่วน การเกิดเชื้อรา ฯลฯ  หรือรอยด่างเปื้อนจากสารเคมีอื่น ฯ (เช่น ขี้ฝุ่น น้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ)
    5) การเปลี่ยนแปลงของสี ไม้เทียมเป็นผลิตภัณฑ์ เลียนแบบธรรมชาติตามไม้จริง จึงไม่สามารถการันตีความหลากหลายทางสีและลายได้ ผู้ซื้อ และผู้ติดตั้งจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบสี ลาย และคุณภาพทันทีที่ได้รับสินค้า บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ทำการเปลี่ยนสินค้าเฉพาะแผ่นไม้ที่เกิดความเสียหายจากการขนส่งโดยรถขนส่งของทางบริษัทฯ เท่านั้น
    6) การส่งมอบ การจัดเก็บ การละเลยหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ SCi Wood อย่างไม่เหมาะสม โดยผู้ซื้อหรือบุคคลอื่นๆ 
    7) ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการรับประกันสินค้าหากผู้ซื้อไม่นำใบจัดส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินมาแสดง

ทางบริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด จะขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงต่อกรณีการเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆ และในระหว่างการ พิสูจน์ข้อเท็จจริงของการเรียกร้องค่าเสียหาย ทางบริษัทฯ จะเตรียมการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ SCi Wood ชนิดเดียวกันให้ใหม่ จะไม่มีบุคคลใด ที่จะได้รับมอบอำนาจจากทางบริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อที่จะกล่าวอ้างข้อความหรือนำเสนอที่เกี่ยวกับคุณภาพและ/หรือประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ SCi Wood และทางบริษัทฯ จะไม่ยอมรับการผูกมัดโดยข้อความหรือการนำเสนอที่เกี่ยวกับคุณภาพ หรือประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ SCi Wood นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว้ในการรับประกันนี้ การรับประกันนี้จะไม่สามารถแก่ไข เปลี่ยนแปลง ดัดแปลง หรือ ชดเชยค่าเสียหายเว้นเสียแต่ว่าจะมีการลงนามของทาง บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ซื้อ

การสิ้นสุดการรับประกัน ความรับผิดชอบต่อการรับประกันสินค้าของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากตำหนีที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะสิ้นสุดลงหลังการ ส่งมอบสินค้าแล้ว การรับประกันจะคุ้มครองต่อผู้ซื้อคนแรกและต่อสถานที่ติดตั้งครั้งแรกเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการโอนถ่ายผู้ซื้อและสถานที่ไปอีกต่อหนึ่ง การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อ อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่ทาง SCi Wood ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์จ:ต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่าการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันใหม่ หรือราคาของ ผลิตภัณฑ์ ที่ทางบริษัทฯ ได้จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

มูลค่าการรับประกันสินค้าลดลงปีละ 10%

ปีที่ (นับตั้งแต่ซื้อสินค้า)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

มูลค่าเปอร์เซ็น การรับประกัน

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

เอกสารที่ใช้ในการแจ้งเคลมสินค้า

ลูกค้าต้องเตรียมเอกสาร ก่อนแจ้งการเคลมดังนี้

1. หลักฐานเอกสาร ที่สามารถยื่นยันการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ได้
2. เอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับประกันสินค้า
3. รายละเอียดปัญหาเบื้องต้นพร้อมภาพถ่าย
4. ชื่อและเบอร์โทรสำหรับติดต่อกลับ

** กรณีไม่มีเอกสารที่สามารถยืนยันการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับประกันสินค้า
** กรณีไม่มีเอกสารใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับประกันสินค้า ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการสำรวจหน้างานตามระยะทางจริง เริ่มต้นที่ 1,000 บาท

เงื่อนไขการรับคืน-เปลี่ยน สินค้า

1. สินค้าต้องไม่ชำรุด แตก หัก บุบ ไหม้ บิ่น งอ เบี้ยว ร้าว ทะลุ หรือมีรอยขูดขีดที่ตัวสินค้า
2. สินค้าต้องไม่มีสภาพผิดปกติซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเอง หรือการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง เช่น คราบกาว คราบน้ำ คราบมูลสัตว์ รอยสนิม คราบปูน เป็นต้น
3. สินค้าต้องไม่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว) จากแมลงและสัตว์
4. สินค้าต้องไม่เกิดความเสียหายสืบเนื่องมาจากการติดตั้งหรือการใช้งานผิดวิธี
5. สินค้าต้องมีขนาดและความยาวตรงตามเอกสาร ณ วันส่งสินค้า

การเปลี่ยน-คืน สินค้า

1. สินค้าสามารถเปลี่ยนได้ภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าเซ็นต์รับสินค้าหากลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งกลับมายังบริษัทฯ เอง
2. ทางบริษัทฯ จะดำเนินการทำคืนเงินภายในระยะเวลา 7-14 วันทำการ
3. การคืนสินค้าจะมีค่าดำเนินการหักจากยอดคืน 10%
4. กรณีซื้อไม้เพิ่ม ลูกค้าจะต้องชำระยอดบิลใหม่ 100% ก่อนจัดส่งสินค้าทุกครั้งโดยต้องไม่มีการหักจากยอดสินค้าที่นำมาเปลี่ยนหรือคืน
5. กรณีลูกค้ามารับสินค้าเอง ลูกค้าจะต้องทำการตรวจสภาพสินค้าและขอเปลี่ยนสินค้าก่อนทำการเซ็นรับสินค้า หากสินค้าเกิดความเสียหาย ระหว่างการขนส่ง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

**ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนหากพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น**

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราและการบริการของบุคคลที่สามสามารถรวบรวมข้อมูลที่รวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมของเราใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมล และจะใช้เพื่อช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

 • คุกกี้โซเชียลมีเดีย

  คุกกี้ของบุคคลที่สามจากเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Twitter และอื่น ๆ ) เพื่อช่วยให้เราติดตามผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยใช้เครื่องมือในการติดแท็กที่จัดเตรียมไว้โดยสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น คุกกี้เหล่านี้ยังใช้สำหรับการติดตามเหตุการณ์และเพื่อวัตถุประสงค์ในการการทำโฆษณาออนไลน์ โดยข้อมูลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมด้วยเครื่องมือแท็กเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และเราจะไม่รวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้ได้

บันทึก