การรับประกันสินค้า

บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ขอรับประกันสินค้าให้แก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ SCi Wood เป็นระยะเวลา 10 ปี มูลค่าการรับประกันลดลง
ปีละ 10% นับจากวันที่ ผู้ซื้อได้มีการซื้อผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทฯ ไปโดยดูจากวันที่ในใบรับสินค้า ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้การใช้งาน
ในลักษณะปกติท่านั้น ผลิตภัณฑ์ SCI WOOD จะอยู่ในสภาพดี สำหรับการใช้งานปราศจากเสี้ยนไม้ ปริแยก ผุพัง หรือโครงสร้าง
ของผลิตภัณฑ์มีการ ถูกทำลายโดยปลวก การรับประกันในที่นี้จะครอบคลุม ในกรณีที่การใช้ผลิตภัณฑ์ SCI WOOD ตามที่ทางบริษัทฯ
ได้แนะนำไว้เท่านั้น  เปอร์เซ็นการรับประกัน
ตารางการรับประกันตามสัดส่วน
ปีตั้งแต่ซื้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
เปอร์เซ็น
การรับประกัน
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
ความรับผิดชอบของทางบริษัท ไอดีเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การรับประกันนี้จะจำกัดอยู่ที่การเกิดข้อบกพร่อง อันเนื่องมาจากตัวผลิตภัณฑ์
เท่านั้น โดยทางบริษัทฯ รับผิดชอบค่าผลิตภัณฑ์ตามมูลค่าที่คงเหลือตามระยะเวลาในใบรับประกัน ซึ่งลดลงปีละ 10% แต่จะไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย
ที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าแรง ค่าติดตั้ง ค่ารื้อถอน ค่าขนส่ง ภาษี หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องของตัวผลิตภัณฑ์
ถ้าเกิดข้อบกพร่องในระยะวลาที่ได้มีการรับประกัน ผู้ซื้อจะต้องแจ้ง ให้กับบริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณอักษร โดยจะต้องมีตัวแทนที่ได้รับ
มอบหมายของทางบริษัทฯ เป็นผู้ยืนยันข้อบกพร่องดังกล่าว การเรียกร้อง ค่าเสียหายภายใต้การรับประกันนี้ ผู้ซื้อจะต้องส่งหลักฐานการสั่งซื้อ
รูปภาพของผลิตกัณฑ์ ที่มีข้อบกพร่องพร้อมทั้งรายละเอียดมาที่ บริษัท ไอดีเอ็ม (ประทศไทย) จำกัด เลขที่ 999/9 หมู่ 4
ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทร: 02-816-1825, 02-461-1770
**********บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อกรณีใดๆ ในรายการดังต่อไปนี้
*********1) การติดตั้งผลิตภัณฑ์ SCI WOOD อย่างผิดวิธี และ/หรือการฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งานจากทางบริษัทฯ
*********2) การใช้ผลิตภัณฑ์ SCI WOOD ในงานที่ทางบริษัทไม่ได้แนะนำหรือผิดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับต่าง ๆ
*********3) การเคลื่อนที่ การเปลี่ยนสภาพ การพังทลาย หรือฐานรากของพื้นดินหรือโครงสร้างที่ใช้สำหรับรองรับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ SCI WOOD
*********4) ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัยหรือภัยธรรมชาติ (ช่น น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว ฟ้าผ่า คลื่น สีนามิ ฯลฯ) , สภาวะสิ่งแวดล้อม
**********(เช่น มลพิษทางอากาศ ดินที่ร่วน การเกิดเชื้อรา ฯลฯ ) หรือรอยด่างเปื้อนจากสารเคมีอื่น ๆ (เช่น ขี้ฝุ่น น้ำมัน น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ)
*********5) การเปลี่ยนแปลงหรือการเลือนของสีในผลิตภัณฑ์ SCI WOOD
*********6) การส่งมอบ การจัดก็บ การละเลยหรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ SCI WOOD อย่างไม่เหมาะสม โดยผู้ซื้อหรือบุคคลอื่น ๆ
ทางบริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด จะขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะดำนินการสืบสวนข้อเท็จจริงต่อกรณีการเรียกร้องค่าเสียหายต่าง ๆ
และในระหว่างการ พิสูจน์ข้อเท็จจริงของการเรียกร้องค่าเสียหาย ทางบริษัทฯ จะเตรียมการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ SCI WOOD ชนิดเดียวกันให้ใหม่
จะไม่มีบุคคลใด ที่จะได้รับมอบอำนาจจากทางบริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อที่จะกล่าวอ้างข้อความหรือนำเสนอที่เกี่ยวกับคุณภาพ
และ/หรือประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ SCI WOOD และทางบริษัทฯ จะไม่ยอมรับการผูกมัดโดยข้อความหรือการนำสนอที่กี่ยวกับคุณภาพ
หรือประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ SCI WOOD นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไว่ในการรับประกันนี้ การรับประกันนี้จะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง
ดัดแปลง หรือ ชดเชยค่าเสียหายเว้นเสียแต่ว่าจะมีการลงนามของทางบริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ซื้อ
การสิ้นสุดการรับประกัน ความรับผิดชอบต่อการรับประกันสินค้าของบริษัทฯ อันนื่องมาจากตำหนิที่เกิดจากกระบวนการผลิตจะสิ้นสุดลงหลังการ
ส่งมอบสินค้าแล้ว การรับประกันจะคุ้มครองต่อผู้ซื้อคนแรกและต่อสถานที่ติดตั้งครั้งแรกเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการโอนถ่ายผู้ซื้อและสถานที่ไป
อีกต่อหนึ่ง การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายอันนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อ อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่ทาง
SCI WOOD ในกรณีที่กี่ยวข้องกับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์จะต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่าการปลี่ยนผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันใหม่ หรือราคาของ
ผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ ได้จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อตามที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น

Limited Commercial Warranty

IDM Thailand Company, Inc. (hereinafter "SCI Wood") warrants to the original end-user commercial purchaser ("Purchaser") that, for
a period of ten (10) years from the date of original commercial purchase, under normal commercial use and service conditions, SCI
Wood products shall be free from material defects in workmanship and materials, and shall not check, split, splinter, rot or suffer
structural damage from termites or fungal decay. If a defect occurs within the warranty period, Purchaser shall notify Hybrid Wood
in writing and, upon confirmation by an authorized SCI Wood representative of the defect, SCI Wood's sole responsibility shall be, at
its option, to either replace the defective item or refund the portion of the purchase price paid by Purchaser for such defective item
(not including the cost of its initial installation).  Percent Defective Material Covered
Prorated Warranty Schedule
Years
Since
Purchase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Percent Defective Material Covered
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
For purposes of this warranty, a "commercial purchaser" shall refer to any purchaser other than an individual residential homeowner.
This warranty shall not cover and SCI Wood shall not be responsible for costs and expenses incurred with respect to the removal of
defective SCi Wood products or the installation of replacement materials, including but not limited to labor and freight.
This warranty may be transferred to subsequent buyers of the property upon which the SCI Wood products were originally installed.
To make a claim under this limited warranty, Purchaser, or any transferee, shall send to SCI Wood, within the warranty period
referred to above, a description of the claimed defect and proof of purchase, to the following address:
IDM (Thailand) Company ,Ltd. 999/9 Moo 4  Ban khlong suan, Phra Samut Chedi, Samutprakarn Thailand, 10290
**********SCI Wood does not warrant against and is not responsible for, and no implied warranty shall be deemed to cover,
**********any condition attributable to:
**********(1) Improper installation of SCI Wood products and/or failure to abide by SCI Wood's installation guidelines,
************including but not limited to improper gapping
**********(2) Use of SCI Wood products beyond normal commercial use, or in an application not recommended by
************SCI Wood's guidelines and local building codes
**********(3) Movement, distortion, collapse or settling of the ground or the supporting structure on which
************SCI Wood products are installed
**********(4) Any act of God (such as flooding, hurricane, earthquake, lightning, etc.), environmental condition (such as air
************pollution, mold, mildew, etc.), staining from foreign substances (such as dirt, grease, oil, etc.), Or normal weathering
************(defined as exposure to sunlight, weather and atmosphere which will cause any colored surface to gradually fade, flake,
************chalk, or accumulate dirt or stains)
**********(5) Variations or changes in color of SCI Wood products
**********(6) Improper handling, storage, abuse or neglect of SCI Wood products by Purchaser, any transferee or third parties
**********(7) Ordinary wear and tear.
No person or entity is authorized by SCI Wood to make and SCI Wood shall not be bound by any statement or representation as to
the quality or performance of SCI Wood products other than as contained in this warranty. This warranty may not be altered or
amended except in a written instrument signed by SCI Wood and Purchaser.
UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL SCI WOOD BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER SUCH
DAMAGES ARE SOUGHT IN CONTRACT, IN TORT (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY) OR OTHERWISE, AND
SCI WOOD'S LIABILITY WITH RESPECT TO DEFECTIVE PRODUCTS SHALL IN NO EVENT EXCEED THE REPLACEMENT OF SUCH PRODUCTS OR
REFUND OF THE PURCHASE PRICE, AS DESCRIBED ABOVE.
Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion
may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from territory to
territory. This warranty shall only be applicable and enforceable in the Asia only.

 

 


เอกสารที่ใช้ในการแจ้งเคลมประกันสินค้า
1.  ใบเสร็จรับเงิน
2. ใบรับประกันสินค้า


SCi Wood® AEC Export

55  Malaysia     44  Laos     66  Maldives     33  Cambodia
77  Sri Lanka    22  Brunei 88  Vietnam      11  Bangladesh

ASEAN EXCELLENCE AWARD


Moral Business Forum 2020
ธุรกิจคู่คุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน