ประชาสัมพันธ์

เรื่อง แจ้งปรับราคาสินค้า ปี 2565
เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า จะมีการปรับราคาสินค้า ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมี่ยม แบรนด์ SCi Wood ขึ้นประมาณ 20% เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดจำหน่ายในราคาเดิมตั้งแต่แรกเริ่มเรื่อยมา แม้ว่าต้นทุนต่างๆ จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง….. การปรับราคาใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านที่สนใจ และเลือกใช้สินค้าของทางบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด ซึ่งเราจะยังให้ความสำคัญในด้านต่างๆ อาทิ

  • ด้านสิ่งแวดล้อม SCi Wood ได้รับการรับรองฉลากเขียวต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 6 Green Label Singapore อีกทั้งได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ซึ่งทำให้ลดการตัดต้นไม้ได้มากกว่า 5 ถึง 50 เท่า (แล้วแต่รุ่นไม้)
  • ด้านคุณภาพ SCi Wood พัฒนาสูตรสินค้าอย่างต่อเนื่องให้มีความคงทนต่อสภาพอากาศในประเทศไทย ซึ่งเป็นเขตร้อนชื้น จึงถูกนำไปใช้สร้างทางเดินเข้าอ่าวมาหยา(ทะเล) , ทางเดินน้ำตกคลองลาน(ความชื้นสูง) และอีกมากมาย รวมถึงโครงการชั้นนำและบ้านพักอาศัยที่มีมูลค่าสูง อีกทั้งยังเพิ่มจุดเด่นในการนำไปใช้งานในแต่ละประเภท เช่น ไม้พื้นมีผิวที่ปลอดภัยไม่ลื่นได้ค่าเทียบเท่า R12-13 เป็นต้น
  • ด้านมาตรฐาน SCi Wood ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล รวมถึงมีการทดสอบผลิตภัณฑ์
  • ด้านบริการ SCi Wood มีบริการทั้งก่อนและหลังการขายที่ดี มีระยะเวลารับประกันสินค้า 10 ปี โดย SCi Care


จึงเรียนมาเพี่อทราบ

SCi Wood

ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมี่ยม
ได้ฉลากเขึยวต่อเนื่อง เข้าสู่ปีที่ 6

"จริงจัง..เรื่องคุณภาพและสิ่งแวดล้อม"

033  < กดปุ่มโทร
 090-994-3253
03  < กดปุ่มคุยไลน์
 @sciwoodstore